DANE KONTAKTOWE

 • ul. Stanisławowska 2a/17, 59-300 Lubin
 • tel.: 609-191-815
 • biuro
 • NIP 692 103 92 82
 • REGON 390650796

O Kancelarii

Kancelaria ma swoją siedzibę w Lubinie - centrum Zagłębia Miedziowego. Bliska odległość do Legnicy, Głogowa czy Polkowic, a także Wrocławia umożliwia świadczenie usług na terenie całego Dolnego Śląska. Współpracuję z innymi radcami prawnymi oraz doradcami podatkowymi w celu zapewnienia Państwu możliwie szerokiego zakresu usług. Jeżeli specyfika Państwa biznesu tego wymaga, moja kancelaria jest w stanie zapewnić świadczenie usług w języku niemieckim na zasadzie współpracy z tłumaczami przysięgłymi.

Współczesne, profesjonalne świadczenie usług prawnych obejmuje już nie tylko tradycyjnie rozumiane doradztwo czy zastępstwo procesowe. Z mojego dotychczasowego doświadczenia zawodowego wynika, że dzisiejszy klient kancelarii prawnej oczekuje również zarządzania ryzykiem prawnym. Wychodzę naprzeciw temu oczekiwaniu.  Zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu z Państwa jednym z wyznaczników sukcesu prowadzonej działalności gospodarczej jest bezpieczeństwo prawne. W dobie ustawicznie zmieniających się przepisów oraz konieczności uwzględniania nie tylko krajowych, ale i europejskich rozwiązań prawnych zapewnienie sobie wsparcia wyspecjalizowanego prawnika stwarza podstawę wspomnianego bezpieczeństwa. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami mojej oferty.

Oferta skierowana jest do przedsiębiorców niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz do wszystkich, którzy nie będąc przedsiębiorcami poszukują pomocy prawnej. Swoje usługi świadczę na podstawie przepisów ustawy o radcach prawnych z 6 lipca 1982 (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 10 poz. 65 z dnia 26.01.2010) oraz kodeksów etycznych zawodu radcy prawnego. Oferta obejmuje w szczególności:

 • Stałą obsługę prawną: jest to najszerszy zakres usług prawnych , zawierający bieżące udzielanie porad, konsultacje, sporządzanie opinii prawnych, obsługa korporacyjna (np. przygotowywanie zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządów i rad nadzorczych), zastępstwo procesowe przed sądami, występowanie przed urzędami, udział w negocjacjach.
 • Porady prawne: zwięzłe lub w zależności od konkretnych okoliczności rozbudowane informacje o obowiązujących przepisach prawa z uwzględnieniem w szczególności ich wykładni i stosowania. Udzielane są zwykle ustnie i dlatego czasem określa się je mianem „informacji prawnej”. Porada może obejmować rozwiązanie konkretnego problemu lub wskazywać możliwe warianty jego rozwiązania.
 • Opinie prawne: sporządzane zwykle na piśmie prawne rozważania związane z konkretnym zagadnieniem prawnym lub okolicznościami faktycznymi. Opinie podobnie jak porady mogą zawierać  rozwiązanie konkretnego problemu lub wskazywać możliwe warianty jego rozwiązania z uwzględnieniem wykładni i stosowania poszczególnych przepisów.
 • Konsultacje prawne: rozbudowana forma porady prawnej, z której korzystają głównie podmioty zainteresowane szerszym zarządzaniem ryzykiem prawnym. W odróżnieniu od porady prawnej, konsultacje nie sprowadzają się do jednorazowego wypowiedzenia się na dany temat. Obejmują nawet cykliczne spotkania w celu wyjaśnienia lub rozwiązania danego zagadnienia. Z tego względu w odróżnieniu od porady prawnej konsultacje mogą ostatecznie przybierać formę pisemną, podsumowującą dotychczasowy ich przebieg.
 • zastępstwo procesowe: reprezentacja mocodawcy przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi i Sądem Najwyższym. Podstawą jest udzielenie właściwego pełnomocnictwa. Zastępstwo obejmuje w szczególności występowanie na rozprawach i sporządzanie pism procesowych, w tym pism z tzw. przymusem adwokacko radcowskim czyli skarg kasacyjnych.
 • Udział w negocjacjach:  wsparcie prawne osób i instytucji, które w określonych okolicznościach poszukują rozwiązania danego problemu w relacjach z drugą stroną.
 • Mediacja: coraz popularniejszy tzw. alternatywny sposób rozwiązywania sporów, w którym kompromis wypracowywany jest przez same strony z pomocą wykwalifikowanego pośrednika – mediatora. Z uwagi na atuty mediacji poświęcam jej uwagę w zakładce „mediacja” i zapraszam do zapoznania się z rolą i istotą mediacji w ujęciu współczesnym.
 • Obsługę korporacyjną: przygotowywanie od strony formalno prawnej zgromadzeń wspólników ( i innych organów uchwałodawczych w zależności od formy podmiotu), posiedzeń zarządów, rad nadzorczych, składanie wymaganych przez przepisy prawa wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Szkolenia: nie są sensu stricte formą świadczenia pomocy prawnej. Organizuję i prowadzę je głównie z myślą o stałych Klientach i w zależności od przedmiotu ich zainteresowań.

Swoje usługi w ramach tak sprecyzowanej oferty świadczę tam, gdzie wymagana jest znajomość przepisów prawa cywilnego, handlowego, prawo gospodarczego, prawo rodzinnego, prawo administracyjnego, prawo podatkowego, prawa ochrony konkurencji, prawo europejskiego, autorskiego i własności intelektualnej (np. własności przemysłowej).